תנאי שימוש וזכויות יוצרים – במבובייק

אנא קראו את תנאים וההתניות הבאות לפני השימוש באתר. כל המשתמשים של אתר זה מסכימים כי הגישה והשימוש באתר זה כפופים לתנאים ולחוק בישראל.אם אינכם מסכימים לתנאים אלה, אל תשתמשו באתר זה .

זכויות יוצרים

כל התוכן כלול באתר זה, לרבות אך לא רק טקסט, גרפיקה או קוד, מוגן בזכויות יוצרים כיצירה קולקטיבית תחת חוקי זכויות יוצרים, והוא הרכוש של במבובייק טכנולוגיות בעמ כוללת עבודות שמורשות במבובייק טכנולוגיות בעמ . זכויות יוצרים 2014-2016 , במבובייק טכנולוגיות בעמ כל זכויות שמורות . הסכם זה מעניק רשות להעתיק באופן אלקטרוני ולהדפיס עותקים קשיחים של חלקי אתר זה למטרה הבלעדית של ביצוע הזמנה עם במבובייק טכנולוגיות בעמ או רכישת מוצרי במבובייק טכנולוגיות בע"מ.

אתה רשאי להציג , ובכפוף להגבלות או למגבלות מפורטות במפורש נוגעות לחלקי חומר, הורדה או הדפסה ספציפיות של החומר מהאזורים השונים של האתר אך ורק לשימוש לא מסחרי שלך, או לבצע הזמנה עם במבובייק טכנולוגיות בעמ או לרכישת מוצרי במבובייק טכנולוגיות בעמ . כל שימוש אחר, לרבות אך לא רק, ההעתקה, הפצה, ההצגה או העברת של התוכן של אתר זה אסור בהחלט, אלא אם אושר על ידי במבובייק טכנולוגיות בעמ כמו כן, אתה מסכים שלא לשנות או למחוק את כל הודעות קניין בחומרים שהורדו מהאתר.

סימנים מסחריים

כל סימני המסחר , סימני שירות והשמות המסחריים של במבובייק טכנולוגיות בעמ. שימוש באתר בסימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של במבובייק טכנולוגיות בעמ

כתב ויתור אחריות

אתר זה והחומרים ומוצרים באתר זה מסופקים “כפי שהם” וללא אחריות מכל סוג , בין אם מפורש או משתמע . בהתאם ובמידה המלאה בחוק, במבובייק טכנולוגיות בעמ מסירה מעצמה כל האחריות , במפורש או משתמע, לרבות, אך לא רק, אחריות משתמעת , לגבי סחירות והתאמה למטרה מסוימת ואינה מהווה הפרה כלשהי. במבובייק טכנולוגיות בעמ אינה מצהירה או מתחייבת כי הפונקציות הכלולות באתר תהינה ללא הפרעות או נטולות שגיאות ,שהפגמים יתוקנו , או שאתר זה או השרת שעושה את האתר נקי מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים . במבובייק טכנולוגיות בעמ לא מציגה שום אחריות או מצגים בנוגע לשימוש בחומרים באתר זה במונחים של הנכונות , הדיוק, ההלימות , השימושיות , הדייקנות והאמינות. מדינות מסוימות אינן מתירות הגבלות או ההחרגות באחריות, כך שהמגבלות לעיל עשויות שלא לחול עליך.

הגבלת האחריות

למעט אופני הבמבוק החשמליים ואופני הבמבוק הלא חשמליים המופיעים באתר – להם יש עד שנתיים אחריות עקב פגעי יצור על שילדה, סוללה ומנוע, במבובייק טכנולוגיות בעמ לא יהיה אחראית לכל נזקים מיוחדים או עקיפים הנובעים משימוש או אי היכולת להשתמש,החומרים באתר זה או את הביצועים של המוצרים , גם אם במבובייק טכנולוגיות בעמ כבר קבלה מידע על האפשרות של נזקים כאלה. החוק החל עשוי שלא לאפשר ההגבלה של הרחקה של חבות או נזקים מקריים או תוצאתיים , כך שההגבלה או המניעה שלעיל אינה חלה עליך .

שגיאות דפוס

במקרה שמוצר במבובייק טכנולוגיות בעמ מופיע בטעות במחיר שגוי, במבובייק טכנולוגיות בעמ שומרת לעצמה את הזכות לסרב או לבטל כל הזמנות שבוצעו עבור מוצר מופיע במחיר השגוי. במבובייק טכנולוגיות בעמ שומרת לעצמה את הזכות לסרב או לבטל כל הזמנה כזו או אם לא . אם כרטיס האשראי שלך כבר חויב עבור הרכישה והזמנתך בוטלה , במבובייק טכנולוגיות בעמ תנפיק אשראי לחשבון כרטיס אשראי שלך בסכום של המחיר השגוי.

סיום החלת התנאים

תנאים אלה חלים על על הגישה שלך לאתר ו / או השלמת הרישום או תהליך קניות. תנאים אלה ותנאים אחרים, או כל חלק מהם, עשויים להסתיים על ידי במבובייק טכנולוגיות בעמ ללא הודעה מוקדמת בכל עת, מכל סיבה שהיא. ההוראות הנוגעות לזכויות יוצרים, סימני מסחר , כתב ויתור , הגבלת האחריות , השיפוי ושונות , תישארנה גם בסיום .

שים לב

במבובייק טכנולוגיות בעמ יכולה לספק הודעה לך באמצעות דואר אלקטרוני,הודעה כללית באתר, או בכל דרך אמינה אחרת לכתובת שסיפקת לי במבובייק טכנולוגיות בעמ

שונות

השימוש באתר זה יחול בכל המובנים על ידי חוקי המדינה מבלי להתייחס לבחירה של הוראות החוק. אתה מסכים על שיפוט אך ורק על ידי מגשר בלבד בכל הליך משפטי , במישרין או בעקיפין הנובע או הקשורים לאתר זה ( כולל אך לא מוגבל לרכישת מוצרי במבובייק טכנולוגיות בעמ ) יהיה בישראל בתל אביב. כל עילת התביעה או תביעה שיש לך ביחס לאתר (כולל אך לא מוגבלל רכישת מוצרי במבובייק טכנולוגיות בע"מ) חייב להיות בתוך שנת אחת ( 1) לאחר התביעה או עילת התביעה.

הכישלון של במבובייק טכנולוגיות בעמ להתעקש או לאכוף ביצועים קפדניות של כל הוראה מהוראות תנאי שימוש אלה לא יתפרש כויתור על כל הוראה או זכות . גם במהלך ההתנהלות בין הצדדים ולא בפועל סחר יפעל לכל שינוי של תנאי שימוש אלה . במבובייק טכנולוגיות בעמ רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה על פי הסכם זה לכל צד בכל עת ללא הודעה מראש.

שימוש באתר

הטרדה בכל צורה או דרךבאתר, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני , צ’אט, או על ידי שימוש בשפה גסה או פוגענית , אסורה בהחלט. התחזות לכולל במבובייק טכנולוגיות בעמ או עובדים מורשה אחרים, מארח , או נציג , כמו גם חברים אחרים או מבקרים באתר, אחרים אסורים. אתה לא יכול להעלות, להפיץ , או לפרסם בצורה אחרת דרך האתר כל תוכן שהוא מוציא דיבה, משמיץ, מגונה, מאיים, פולשים לפרטיות או זכויות פרסום, פוגעני, בלתי חוקי, או מעורר התנגדות אשר עשוי להוות או לעודדעבירה פלילית, להפר זכויותיו של צד כלשהו אושאחרת עשויות להצמיח חבות או להפר כל חוק . אתה לא יכול להעלות תכנים מסחריים באתר או להשתמש באתר על מנת לשדל אחרים להצטרף או להפוך לחברים בכל שירות מקוון מסחרי אחר או ארגון אחר .

כתב ויתור השתתפות

במבובייק טכנולוגיות בעמ אינה ולא יכולה לסקור את כל התקשורת וחומרים שפורסמו או שנוצרו על ידי משתמשי גישה לאתר ,ולא בכל דרך אחראית לתוכנם של תקשורת וחומרים אלה. אתה מכיר בעובדה כי על ידי מתן היכולת להציג ולהפיץ את התוכן גולשים באתרך , במבובייק טכנולוגיות בעמ רק פועלת כצינור סביל להפצה ואינה מתחייבת כל התחייבות או אחריות בקשר לתכנים או פעילויות על אתר. עם זאת, במבובייק טכנולוגיות בעמ שומרת לעצמה את הזכות לחסום או להסיר תקשורת או חומרים שיקבע להיות ( א) פוגע, משמיץ, או מגונה, (ב ) תרמית, הטעייה , או מטעה , (ג )בהפרה של זכויות יוצרים , סימני מסחר או ; זכות אחרת בקניין הרוחני של אחר או (ד ) פוגע או בדרך אחרת מקובלת על במבובייק טכנולוגיות בעמ בשיקול דעתה הבלעדית .

שיפוי

אתה מסכים לשפות , להגן ולשמור ללא כל מעשה נזק מול במבובייק טכנולוגיות בעמ , נושאי המשרה, דירקטורים , העובדים, הסוכנים, הזכיינים וספקיה ( באופן קולקטיבי” ספקי שירות ” ) מפני ונגד כל ההפסדים , ההוצאות, נזקים והעלויות , לרבות עורכי דין ועמלות , כתוצאה מהפרה כלשהי של תנאי שימוש אלה או כל פעילות הקשורה לחשבון שלך (כולל התנהגות רשלנית או פסולה ) על ידך או כל אדם אחר ובגישה לאתר באמצעות חשבון האינטרנט שלך.

צד שלישי

בניסיון לספק ערך מוסף למבקרים שלנו, במבובייק טכנולוגיות בעמ עשויה לקשר לאתרים המופעלים על ידי צדדים שלישיים. עם זאת , גם אם הצד השלישי קשור עם במבובייק טכנולוגיות בעמ , יש מצב שבבמבובייק טכנולוגיות בעמ אין שליטה על אתרים המקושרים אלה , אשר כולם את נהלי פרטיות ואיסוף נתונים נפרדים, עצמאי משל במבובייק טכנולוגיות בעמ אתרים המקושרים אלה הם רק לנוחיותך ולכן אתה ניגש אליהם באחריותך בלבד . יחד עם זאת, במבובייק טכנולוגיות בעמ מבקשת להגן על היושרה של אתר האינטרנט שלה והקישורים המוצג בה ולכן היא מבקשת לקבל משוב, לא רק באתר שלה, אבל גם לאתרים שהיא מקשרת, כמו גם (לרבות אם קישור ספציפי לא עובד).